αστρολογία

Τηλεφωνικές Αστρολογικές Προβλέψεις    Τηλεφωνικές Αστρολογικές Προβλέψεις   

Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

H Web Core It & Web Developments, δημιουργός του δικτυακού τόπου www.αστρολογία.gr, προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων/περιεχομένου/υπηρεσιών οφείλει να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε χρήση αυτών, μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως, καθώς η χρήση των υπηρεσιών αυτών συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.
Για κάθε απορία, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση webcoreit@webcoreit.gr. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες διέπονται από τους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται κάτι άλλο.

Με την είσοδο του επισκέπτη στο αστρολογία.gr, τεκμαίρεται ότι έχει λάβει πλήρη γνώση των όρων χρήσης, ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους αυτούς και ότι παραιτείται οιασδήποτε αξίωσης ήθελε προκύψει από την επίσκεψή του σε αυτή την ιστοσελίδα.

H Web Core It & Web Developments, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή/και μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες.

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς διατάξεις. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Η Web Core It & Web Developments μπορεί να τροποποιήσει, οποτεδήποτε, μονομερώς και κατά την κρίση της, τους παρόντες όρους χρήσης. Οι επισκέπτες/χρήστες είναι υπεύθυνοι να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις σε αυτούς. Η επίσκεψη και χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου μετά την επέλευση τυχόν τροποποιήσεων θα λογίζεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης, όπως αυτοί θα έχουν τροποποιηθεί.

Τονίζουμε ότι εάν δεν αποδέχεστε μερικώς ή ολικώς τους όρους χρήσης, σας απαγορεύεται η χρήση του αστρολογία.gr

Προστασία Πνευματικών Δικαιωμάτων

Το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου καθώς και οποιεσδήποτε υπηρεσίες, είναι ιδιοκτησία των κατόχων της ιστοσελίδας και διατίθενται στους επισκέπτες και χρήστες για την δική τους χρήση και μόνο.

Απαγορεύεται στους χρήστες να αντιγράψουν, αναπαράγουν, διανείμουν, παραποιήσουν, πουλήσουν, δημοσιεύσουν η/και κυκλοφορήσουν με οποιοδήποτε τρόπο υλικό από αυτό τον δικτυακό τόπο, παρά μόνο για μη κερδοσκοπική, προσωπική τους χρήση, εφόσον δεν πλήττονται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που τον προστατεύουν ή μετά από γραπτή άδεια των ιδιοκτητών της ιστοσελίδας.

Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη της ιστοσελίδας, υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος όρων χρήσης και τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας και συγκεκριμένα : Νόμος 2472/1997, για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και ο Νόμος 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οποιαδήποτε μελλοντική νομοθετική ρύθμιση, θα έχει αυτομάτως εφαρμογή στη διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη του παρόντος δικτυακού τόπου.

Ο παρών δικτυακός τόπος διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία τα οποία αποστέλλουν οι επισκέπτες/χρήστες, μόνο για σκοπούς επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των υπηρεσιών που προσφέρει.

Αυτή η ιστοσελίδα, αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην διακινήσει, διανείμει, ή γνωστοποιήσει σε τρίτους, τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών του, με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο και μόνο προς τις αρμόδιες αρχές, αν παραστεί απόλυτη ανάγκη.

Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν, οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες αυτής της ιστοσελίδας.
Περιορισμός ευθύνης

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα δικτυακό τόπο δεν πρέπει απαραίτητα να θεωρούνται έγκυρες ή ως συμβουλές και παραίνεση για κάποια ενέργεια. Τα δεδομένα που αποτελούν την ιστοσελίδα αυτή είναι μόνο απόψεις, θέσεις και γνώμες. Παρά την ειδική προσπάθειά που καταβάλλεται, αυτά να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, δεν παρέχεται δέσμευση για την ακρίβεια του περιεχομένου της ιστοσελίδας.

Η Web Core It & Web Developments δεν εγγυάται, ότι οι σελίδες, οι λειτουργίες και οι υπηρεσίες θα παρέχονται αδιάκοπα ή χωρίς σφάλματα και ότι τα τυχόν λάθη θα διορθώνονται. Για τυχόν ανακρίβειες ή σφάλματα, η Web Core It & Web Developments δεν φέρνει καμία ευθύνη. Ανά πάσα στιγμή και απροειδοποίητα, μπορεί να κάνει αλλαγές, βελτιώσεις και προσθήκες. Επίσης, δεν εγγυάται ότι ο παρών δικτυακός τόπος ή άλλη ιστοσελίδα ή servers, τους οποίους θέτει ως Link στη διάθεσή των επισκεπτών/χρηστών δεν περιέχουν ιούς ή άλλα ζημιογόνα στοιχεία. Οι επισκέπτες/χρήστες έχουν αποκλειστικά την ευθύνη για την επίσκεψη τους στις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου.

Επιπλέον η παρούσα ιστοσελίδα συμβουλεύει τους επισκέπτες/χρήστες της να διασταυρώνουν τις παρεχόμενες πληροφορίες και διατηρεί το δικαίωμα να απαγορέψει την πρόσβαση σε αυτό ανά πάσα στιγμή.

Ο παρών δικτυακός τόπος δεν ελέγχει το περιεχόμενο, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπει μέσω Links ή διαφημιστικών μηνυμάτων. Επομένως, για οποιοδήποτε πρόβλημα, ζημία ή κόστος υποστεί ο χρήστης/επισκέπτης από τη χρήση των υπηρεσιών τρίτων, με την χρήση υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων, ο χρήστης αναγνωρίζει, ότι οφείλει να απευθυνθεί στις συγκεκριμένες ιστοσελίδες και τους ιδιοκτήτες τους, οι οποίοι ευθύνονται κατά αποκλειστικότητα για τις υπηρεσίες που παρέχουν. Η ίδια απαλλαγή από κάθε ευθύνη εκτείνεται και σε οποιαδήποτε ζημιά προκλήθηκε από πληροφορίες ή υπηρεσίες από το περιεχόμενο και τις διαφημίσεις του παρόντα δικτυακού τόπου ή οι οποίες ανακτήθηκαν μέσω αυτού.

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί, ότι αυτή η ιστοσελίδα υιοθετεί ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των δικτυακών τόπων στους παραπέμπει ή/και συνδέεται καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο.
Περαιτέρω ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι επισκεπτόμενος τις σελίδες και χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου, είναι πιθανό να εκτεθεί σε περιεχόμενο απρεπές, ενοχλητικό, προσβλητικό, παραπλανητικό, παράνομο κλπ. Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος αυτός ο δικτυακός τόπος, για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν υποστούν οι χρήστες του, λόγω της έκθεσής τους σε περιεχόμενο τέτοιου είδους.

Προστασία ανηλίκων

Οι υπηρεσίες τους παρόντος δικτυακού τόπου απευθύνονται σε ενήλικες, που έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Η εξάπλωση του Internet έχει συμβάλλει ώστε ολοένα και πιο νεότερες ηλικίες να χρησιμοποιούν το Internet έχοντας πρόσβαση στην παγκόσμια γνώση, νέα και θεματογραφία.

Η Web Core It & Web Developments συνιστά στους γονείς να φροντίζουν ώστε τα παιδιά να μην έχουν πρόσβαση στο Internet χωρίς καθοδήγηση και επίβλεψη Εάν παρόλα αυτά ανήλικοι χρήστες επισκεφτούν σελίδες και συναντήσουν ακατάλληλο περιεχόμενο, η παρούσα ιστοσελίδα δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη.

Ψηφοφορίες

Αυτή η ιστοσελίδα παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες των υπηρεσιών της, τη δυνατότητα ψηφοφορίας σχετικά με επίκαιρα θέματα, τα οποία διατυπώνει με τη μορφή ερωτημάτων. Οι απαντήσεις των ψηφοφόρων δίνονται ανώνυμα, αναλύονται και εξάγονται αποτελέσματα τα οποία όμως δεν αντιπροσωπεύουν το σύνολο ή μέρος της κοινής γνώμης ούτε αποτελούν αδιαμφισβήτητη επιστημονική γνώση.

Η παρούσα ιστοσελίδα, έχει το αποκλειστικό δικαίωμα συλλογής και ανάλυσης των στοιχείων και τα αποτελέσματα αποτελούν πνευματική της ιδιοκτησία, ενώ αυτή και μόνο αυτή καθορίζει τους όρους συμμετοχής στην ψηφοφορία, τη διάρκεια και το δικαίωμα διακοπής της ψηφοφορίας.

Διαφημίσεις

Η Web Core It & Web Developments, ως δημιουργός και δικαιούχος όλων των δικαιωμάτων αυτού του δικτυακού τόπου προσφέρει στους επισκέπτες/χρήστες πληθώρα δωρεάν υπηρεσιών, πληροφοριών και επιλογών. Σε όλες τις σελίδες της συμπεριλαμβάνονται εμπορικές διαφημίσεις.

Αυτή η ιστοσελίδα, έχει το αποκλειστικό δικαίωμα προβολής διαφημιστικών μηνυμάτων κάθε τύπου (banner, pop up, stamp, full view, webover, text links intersistial, Advertorials κλπ).

Αστρολογικές προβλέψεις Αστρολογικές προβλέψεις Αστρολογικές προβλέψεις Αστρολογικές προβλέψεις Αστρολογικές προβλέψεις Αστρολογικές προβλέψεις